• หน้าแรก
  • ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ

กรุณาอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้อย่างละเอียด โดยในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และหน้าจอใดๆ ของเว็บไซต์ ถือว่าท่านตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการนี้

1. เว็บไซต์ของบริษัท เอ็มที ฟิกเจอร์ จำกัด

บริษัท เอ็มที ฟิกเจอร์ จำกัด ( “บริษัทฯ”) เป็นเจ้าของและผู้ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งรวบรวม เผยแพร่ข้อมูลด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ทั้งยังเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการใช้งานผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของบริษัทฯ

2. ข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ ดูแลจัดการเว็บไซต์นี้ในประเทศไทย และมิได้ให้คำรับรองว่าข้อมูลที่จัดให้มีในหรือผ่านเว็บไซต์นี้ใช้ได้หรือเหมาะสมในการใช้ในประเทศอื่นๆ หากท่านใช้เว็บไซต์นี้ในประเทศอื่นๆ ท่านมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับในประเทศนั้น เนื้อหาในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งของเว็บไซต์นี้ อาจระบุข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นที่แยกออกไปต่างหาก ในกรณีที่ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นและข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการนี้ มีความขัดแย้งกัน ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการที่แยกออกไปนั้นโดยบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นนั้นก่อนใช้บริการนั้นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นโดยมิได้มีจุดประสงค์เพื่อการให้คำแนะนำอย่างผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์นี้

3. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งาน

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ระบุอยู่ในเว็บไซต์นี้ ท่านมีหน้าที่ที่จะต้องคอยตรวจสอบข้อกำหนดเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดอยู่ในเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอ การใช้เว็บไซต์ของท่าน อย่างต่อเนื่องย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

บรรดาเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ตราสัญลักษณ์ต่างๆ รูปภาพที่ปรากฎในเว็ปไซต์ ถือเป็นสมบัติของ บริษัทฯ เว้นแต่จะได้กำหนดโดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นไว้ ณ ที่นี้ และเว้นแต่กฏหมายที่เกี่ยวข้องจะได้อนุญาตไว้ ไม่มีส่วนใดที่ระบุในเว็บไซต์นี้ซึ่งอาจตีความได้ว่า เป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือทำให้เกิดสิทธิในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทฯ หากปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ ห้ามนำไปใช้ซึ่งเครื่องหมายการค้า ตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ หรือข้อมูลใด ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้ ณ ที่นี้

5. การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของบุคคลที่สาม เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความสะดวกของท่านเท่านั้น บริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวมีความถูกต้อง สมบูรณ์เพียงพอ เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ และปราศจากไวรัส หรือ Malware ตลอดจนบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้น อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์อื่นๆ และบริษัทฯ ขอให้ลูกค้าทุกท่านศึกษารายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้นๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

6. การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือความสูญเสีย ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์บริษัทฯ ซึ่งรวมถึงจากความไม่ถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์

7. กฎหมายและเขตอำนาจศาลที่ใช้บังคับ

เงื่อนไขฉบับนี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้กฏหมายของประเทศไทย โดยคู่สัญญาต่างๆ ตกลงให้ศาลของประเทศไทยมีเขตอำนาจอย่างเด็ดขาดเหนือศาลอื่น