นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ของลูกค้าและบุคคลใดๆ บริษัท เอ็มที ฟิกเจอร์ จำกัด ( “บริษัทฯ”) จึงได้กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล หมายรวมถึง วิธีการจัดเก็บรวบรวม การนำไปใช้และการปกป้องดูแลความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทฯ ได้มาจากการดำเนินงานทางธุรกิจ และครอบคลุมถึงข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งลูกค้าและบุคคลใดๆ ได้ให้ไว้กับบริษัทผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ที่บริษัทฯ มีบริการไว้เพื่อความสะดวกในการติดต่อ เพื่อการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เพื่อแจ้งข่าวสารของบริษัทฯ และบังคับใช้ภายใต้กฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บอาจรวมถึงข้อมูลตามประเภทดังต่อไปนี้

 • ชื่อ, เพศ, เลขที่บัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด
 • รายละเอียดการสมรส และครอบครัว
 • รายละเอียดที่ติดต่อ เช่น ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
 • รายละเอียดการจ้างงาน, รายได้, ข้อมูลทางการเงินส่วนบุคคลและของธุรกิจ หรือบัญชีธนาคารสำหรับการโอนเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติและ การชำระคืนเงินให้สินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ
 • รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับใช้ในการพิจารณาวงเงินสินเชื่อ
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของสถาบันการเงินอื่นๆ
 • รายละเอียดของข้อมูลบัญชีผู้ใช้บริการเว็บไซต์ และ/หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ (ถ้ามี) ของบริษัทฯ
 • ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของบริษัทฯ เป็นต้น

2. วัตถุประสงค์หลักของการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าและบุคคลใด ๆ ที่ใช้บริการเพื่อนำไปออกแบบผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินในรูปแบบที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและบุคคลใด ๆ ตลอดจนเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่มีอยู่เดิมให้ดียิ่งขึ้น และเสนอข้อเสนอพิเศษต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าและบุคคลใดๆ ได้รับสิทธิประโยชน์จากบริษัทฯ ได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งใช้ในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ และกลุ่มบริษัทในเครือของบริษัทฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยมุ่งถึงสิทธิประโยชน์ของลูกค้าและบุคคลใด ๆ เป็นหลัก ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าและบุคคลใดๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บไว้ให้แก่บุคคลภายนอก และไม่มีนโยบายที่จะนำข้อมูลไปใช้ในทางขัดต่อกฎหมาย โดยต้องสอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ ที่อยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับจรรยาบรรณ หรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดโดยหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลภายใต้ศาลใดๆ

3. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกเก็บรวบรวมไว้อย่างปลอดภัยและเป็นความลับ แต่อาจเปิดเผยให้กับบุคคลหรือหน่วยงานอื่นๆ อาทิ
 • พนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอกของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทฯ เป็นคู่สัญญาหรือมีความสัมพันธ์ด้วย
 • หน่วยงานเครดิตบรูโร (Credit Bureau) ที่บริษัทฯ เป็นสมาชิก
 • ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพที่ต้องทำงานร่วมกับบริษัทฯ เช่น ผู้ประเมินและนักกฎหมาย
 • บริษัทในเครือที่ทำงานร่วมกับบริษัทฯ เพื่อเสนอและทำการตลาดหรือจัดหาผลิตภัณฑ์และการบริการให้แก่ลูกค้า
 • บุคคลภายนอกที่ให้บริการแก่บริษัทฯ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ
 • หน่วยงานที่กำกับดูแลหรือหน่วยงานของรัฐภายใต้ศาลใดๆ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ จรรยาบรรณ หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ เป็นต้น

4. ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นต้องใช้ตามวัตถุประสงค์การนำไปใช้งาน หรือตามที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับกำหนดไว้

5. การดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ได้นำมาตรการด้านการควบคุมดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศมาใช้อย่างเหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อปกป้องดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลบนเว็บไซต์ แต่ไม่อาจรับประกันได้ว่าการควบคุมดูแลการรับและส่งข้อมูลบนอินเตอร์เน็ตจะมีความปลอดภัย 100% หากท่านพบว่าการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันที

6. การเชื่อมต่อกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจมีลิงค์เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและบุคคลใดๆเท่านั้น เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านี้มีเงื่อนไขการใช้และนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่กำหนดขึ้นเองเป็นของแต่ละเว็บไซต์ บริษัทฯ ไม่ได้เป็นผู้ควบคุมหรือดูแลรับผิดชอบในเว็บไซต์ของผู้อื่น ดังนั้นท่านต้องอ่านนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละเว็บไซต์ที่ท่านได้เข้าเยี่ยมชมอย่างระมัดระวัง

7. คุกกี้

คุกกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ของลูกค้าและบุคคลใด ๆ ผู้เยี่ยมชมแต่ละท่าน บริษัทฯ อาจใช้คุกกี้เพื่อการจดจำและทำความเข้าใจความต้องการของผู้เยี่ยมชมขณะที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งทำให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ หากท่านไม่ประสงค์จะให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ ท่านสามารถตั้งค่าไม่ให้มีการใช้คุกกี้ได้ที่เว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลโดยทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะนำไปปรับปรุงและแสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ทุกครั้ง

9. การลบข้อมูลของคุณ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมของทางในการลบข้อมูลของคุณไว้โดยดังนี้
 • สามารถลบได้จากเมนู "บัญชีของฉัน" ที่รายการ "ลบบัญชีส่วนตัว"
 • ในกรณีที่ไม่สามารถหาเมนูตามข้อ ก. ได้ ท่านสามารถส่งคำข้อลบข้อมูลได้ตามช่องทางต่อไปนี้